top of page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller när AE Nyströms Advokatbyrå AB utför behandling av personuppgifter. Advokatbyråns behandling av personuppgifter följer den allmänna Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras är AE Nyströms advokatbyrå AB. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan vår advokatbyrå inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som inte längre används eller behöver bevaras kommer gallras eller avpersonifieras. För det fall de avpersonifieras innebär det att information som kan associeras med en specifik fysisk person kommer avlägsnas.  Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan associeras med en person.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du även rätt att återkalla det samtycket. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klago
mål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

AE Nyströms advokatbyrå kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer finnas tillgänglig på processadvokat.se. För det fall en uppdatering görs kommer information göras tillgänglig via vår webbplats. Ett sådant tillgängliggörande kommer även innehålla information om innebörden av uppdateringarna och hur de kan komma att påverka dig.

Kontakta oss på kontakt@aenystrom.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

AE Nyströms Advokatbyrå AB, Bondegatan 60,116 33 STOCKHOLM, Tel: 08-615 09 90, www.aenystrom.sekontakt@aenystrom.se

bottom of page